Особливості вступу | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Вимоги до результатів ЗНО/НМТ

 

 

 

Особливості вступу на медичні спеціальності у 2023 році

 

У 2023 році для вступу на спеціальність 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» абітурієнтам необхідно надати приймальній комісії результати НМТ або ЗНО:

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі ПЗСО* (повної загальної середньої освіти) та НРК5** (Національна рамка кваліфікації: фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр) зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2023 року/ або НМТ 2022 року;
 • або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі ПЗСО*;
 • або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі НРК5**;

Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі ПЗСО* та НРК5** за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років за такою формулою:

 • Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3),
 • де П1, П2, ПЗ – оцінки з першого (українська мова), другого (математика) та третього (історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія) предметів;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку  до Правил прийому.

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі ПЗСО* за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:

 • Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3),
 • де П1, П2, П3 – оцінки з першого (українська мова або українська мова і література), другого (математика) та третього (біологія, або хімія, або фізика) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку  до Правил прийому.

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного на основі НРК5** за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів за такою формулою:

 • Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2) / (К1 + К2),
 • де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку  до Правил прийому.

УВАГА!!!!! Конкурсний бал /мінімальні значення кількості балів, для вступу на основі ПЗСО* та НРК5** не може бути менше ніж 150 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для спеціальності 222«Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 

Всі вимоги розміщенні на офіційному сайті УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

https://testportal.gov.ua/tag/nmt/


Відповідно до Правил прийому на навчання написання мотиваційного листа є обов’язковим в 2023 році!

Текст вимог до структури і змісту мотиваційних листів!

Мотиваційний лист є складовою пакета документів які вступник подає разом із заявою Публікуємо вимоги до мотиваційного листа згідно з § 6 розділу І Правил прийому.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму та заклад освіти та ВІДПОВІДНІ очікування, досягнення у навчанні та інших видах ДІЯЛЬНОСТІ, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Вимоги до мотиваційного листа:

1. Мотиваційний лист має описувати Ваше бажання здобути професію – лікаря, а також чому саме ви обираєте Приватний заклад вищої освіти «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я».

2. Обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів (2 сторінки формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

3. Чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події містить одну тезу та аргументацію щодо неї):

4. ВІДПОВІДНІСТЬ мовним нормам (орфографічним граматичним мовностилістичним пунктуаційним).

5. Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три речення), який вказує на впевненість вступника/вступниці у правильному виборі освітньої програми.

В цьому листі, будь ласка:

 • Опишіть коло Ваших інтересів, захоплень, досягнень, успіхів у навчанні. Сформулюйте причини Вашого бажання навчатися в Приватному закладі вищої освіти «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я».
 • Чому обрали саме спеціальність – лікар?
 • Яким чином Ви плануєте будувати свою кар’єру, поділіться своїми планами на майбутнє! На які переваги, пов’язані з отриманням освіти в нашому Інституті, Ви чекаєте у майбутньому?
 • Опишіть Ваші інтереси та захоплення, в тому числі участь у соціальних проектах, учнівських олімпіадах/конференціях, спортивних змаганнях, конкурсах, фестивалях, волонтерських організаціях.
 • Вкажіть, які дисципліни/вибіркові освітні компоненти за освітньою програмою Ви б хотіли вивчати. Чому?

6. В правому верхньому куті конкурсного мотиваційного листа розмістіть наступну інформацію:

• Прізвище, ім’я та по-батькові.

• Назва закладу освіти/навчального закладу, який Ви закінчили.

• Контактний телефон (за вашим бажанням можна і телефон батьків).

• Е-mail.

23.04.2019
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері