Практичне навчання | Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я / Dnipro Institute of Medicine and Public Health

Практичне навчання

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Практичну клінічну підготовку студенти проходять у лікувальних відділеннях лікарень, починаючи з другого курсу.

Практичний курс “Догляд за хворими” на 2-у курсі складається з трьох розділів: “догляд за хворими у терапевтичному відділенні”, “догляд за хворими у педіатричному відділенні” та “догляд за хворими у хірургічному відділенні”. Загальна кількість годин:150 годин.

Практичний курс “Сестринська практика” після 3-го курсу складається також з трьох розділів. Загальна кількість годин:90 годин.

Сестринська практика проводиться у стаціонарних відділеннях лікарень.

Практичний курс “Виробнича лікарська практика у стаціонарному відділенні” 150 годин.

Практичний курс ” Виробнича лікарська практика у поліклінічному відділенні” (після 5 курсу навчання у літній період) 150 годин.

Крім цього, починаючи з 4 курсу, і до 6 курсу включно, студенти проходять вивчення клінічних дисциплін у формі циклового навчання (clinical rotation), де на кожному практичному занятті розглядається клінічний випадок і студент обстежує хворого з відповідною патологією. Наприкінці кожного циклу з дисципліни студент захищає навчальну історію хвороби, яку готує на базі обстеження реального хворого. Практична складова при вивченні клінічних дисциплін складає не менше 25%.

 

На випусковій атестації студент має продемонструвати наступні практичні вміння та навички:

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

-Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії

-Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись другою мовою

-Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

-Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

-Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

-Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

-Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо

-Прагнення до збереження навколишнього середовища

Спеціальні фахові компетентності:

Здатність до встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання

-Навички збирання інформації про пацієнта

-Здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень

-Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань

-Здатність до діагностування невідкладних станів

-Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги

-Навички надання екстреної медичної допомоги

-Здатність до визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду

-Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб

-Здатність до проведення експертизи працездатності

-Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги

-Здатність до проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допомоги

-Здатність до проведення маркетингу медичних послуг.

19.09.2018
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері